2017-18


Shubhi Mishra
97%


Ananya Madaan
96.8%


Anushka Kaushik
96.4%


Yuvraj Mehra
96.4%


Siddharth Beniwal
95.8%


Dhairya Lohani
95%


Navneet Mishra
94.8%


Abhay Saini
94%


Anshul Gupta
94%


Riya Goel
93.4%


Shreya Rawat
93.2%


Ashutosh Kaushik
92%


Samanshi Rohilla
91.8%


Sameer Ahmed
90.8%


Anushree Verma
90.6%


Sanjhali Parmar
90.6%


Sanskriti Agarwal
90.6%


Anjali Singh
90.2%
2016-17
2015-16

© Copyright 2016 All Rights Reserved by, Vision Valley School, Kashipur
Designed & Maintained by: Franciscan Solutions Pvt. Ltd.